Certyfikat energetyczny

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Od 1 stycznia 2009 roku każdy nowopowstały budynek, a także już istniejący lub jego część oraz lokal, będący przedmiotem sprzedaży lub najmu będzie musiał posiadać tzw. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, który określa energochłonność budynku/lokalu. Sporządzany jest przez licencjonowanego, niezależnego specjalistę (audytora).

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

– budynku nowego oddawanego do użytkowania,
Dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie – Prawo budowlane (Dz. U. nr 191, poz. 1373)

– budynku, mieszkania istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy,
Dla nieruchomości istniejących znajdujących się w obrocie na rynku wtórnym istnieje powinność posiadania Certyfikatu energetycznego o czym mówi nowelizacja prawa budowlanego wynikająca z ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane (Dz. U. nr 191, poz. 1373)

Sporządzenie świadectwa powinien zapewnić właściciel budynku. Świadectwo powinno być udostępnione nabywcy lub najemcy budynku lub lokalu przy oddaniu budynku do użytkowania, przy sprzedaży i wynajmowaniu nowemu najemcy.

Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są budynki :
1) podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków;
2) używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalne służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m²/rok;
6) mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7) wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Jak wygląda i co zawiera?

Świadectwo energetyczne w formie pisemnej ma postać dokumentu, oprawionego w okładkę A4 w taki sposób, który uniemożliwia jego zdekompletowanie. 
Dane i obliczenia, na podstawie których zostało sporządzone, mają postać załączników.

Według rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, świadectwo charakterystyki energetycznej składa się z czterech części:

1.Strona tytułowa. 
a. adres budynku/lokalu i dane właściciela
b. wartość wskaźnika charakterystyki energetycznej EP (ilość energii potrzebnej na metr kwadratowy)
c. klasa energetyczna budynku/lokalu, w skali literowej od A do G (przypisana na podstawie wskaźnika WZE, porównującego oceniony budynek do standardu minimalnego)
d. nazwisko, adres i numer licencji audytora
e. data wydania i data ważności
f. numer świadectwa
2.Techniczny opis budynku/lokalu: przeznaczenie i data oddania do użytkowania, konstrukcja, system ogrzewania i jego sprawność, system wentylacji, system przygotowania ciepłej wody i jego sprawność, system klimatyzacji, system oświetlenia, zdjęcie lub szkic rzutu i przekroju budynku

3.Charakterystyka energetyczna:
a. tabela zawierająca wskaźniki porównawcze i roczne zapotrzebowanie energii na potrzeby: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, klimatyzacji i oświetlenia.
b. obliczenie wskaźnika zintegrowanej charakterystyki energetycznej WZE
4.Uwagi dotyczące poprawy jakości energetycznej (jego eksploatacji i wskazanych modernizacji) oraz informacja o 
podstawach prawnych świadectwa.

Warto wiedzieć:

  • Świadectwo charakterystyki energetycznej jest przypisane do budynku/lokalu a nie do właściciela czy użytkownika.
  • Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat.
  • Świadectwo charakterystyki energetycznej jest załącznikiem do książki obiektu budowlanego.
  • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ma formę pisemną oraz elektroniczną. Elektroniczna forma umożliwia rejestrację wystawionego paszportu energetycznego w krajowym rejestrze świadectw.

W przypadku, kiedy przed upływem jego ważności zostaną przeprowadzone prace budowlane lub remontowe, mające wpływ na zmianę charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu, świadectwo energetyczne musi zostać sporządzone ponownie tak, aby odzwierciedlało stan faktyczny. 
Jeżeli po 10 latach w budynku nie przeprowadzono żadnych zmian ani modernizacji, paszport energetyczny musi zostać uaktualniony a jego ważność przedłużona o następne 10 lat.

Świadectwa energetycznego nie należy mylić z audytem energetycznym

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem określającym stan faktyczny budynku/lokalu pod względem jego energochłonności.

Audyt energetyczny to opracowanie potrzebne do ubiegania się o kredyt termomodernizacyjny. Jest to dokument określający zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego czyli mającego na celu zwiększenie energooszczędności budynku.