FAQ

ZUZIA

Import cennika Sekocenbud z folderu

Aby zaimportować cenniki Sekocenbud z folderu na dysku lokalnym komputera należy wykonać następujące czynności:

1. Skopiować zawartość płyty CD z cennikami Sekocenbud na lokalny dysk komputera.
2. Uruchomić program Zuzia i przejść do zakładki Cenniki, wybrać opcję Import cenników z folderu (jak na poniższym zrzucie):
13. W oknie importu należy wskazać ścieżkę do folderu baza w katalogu, do którego została przekopiowana zawartość płyty z cennikiem:
24. Po wskazaniu lokalizacji, należy wybrać opcję „Przeszukaj”:
35. Po wykonaniu powyższej operacji zostanie wyświetlona zawartość importowanej bazy cenników.
6. Ustawiamy się na wierszu „Baza czynników produkcji RMS” lub na dowolnym cenniku i naciskamy przycisk „Wybierz”:
4

Tworzenie własnych cenników

Własny cennik można stworzyć na podstawie wycenionego kosztorysu. W tym celu należy:

1. Otworzyć wcześniej wyceniony kosztorys.
2. Na zakładce Cenniki wcisnąć ikonę Importuj/kopiuj znajdującą się po prawej stronie wstążki ikon na panelu Inne.
3. Następnie poprzez wybranie odpowiedniej zakładki wybrać rodzaj cennika, jaki chcemy utworzyć i zaznaczyć opcję Ceny z kosztorysu.
cenniki 1
4. W polu Cennik docelowy należy wskazać lokalizację, w której ma zostać zapisany nowo tworzony cennik.
5. Należy wskazać istniejący już cennik lub wpisać nazwę dla nowo tworzonego pliku.
6. Z opcji Sposób przenoszenia należy wybrać, w jaki sposób mają zostać przeniesione ceny do nowo tworzonego cennika. W przypadku tworzenia nowego pliku cennika sposób przenoszenia cen nie ma znaczenia.

Wariantowanie pozycji kosztorysowych

Funkcja Warianty dotyczy poszczególnych pozycji kosztorysu. By ustawić wariant danej pozycji kosztorysowej należy:

1. Skopiować pozycję, którą chce się wariantować.
2. W skopiowanej pozycji wprowadzić odpowiednie zmiany (wariantowe pozycji źródłowej).
3. Kliknąć w ikonę konfiguracji aktywnego okna (mała czarna tabelka w górnym lewym rogu aktywnego okna).
wariant14. Z opcji Wybierz kolumny należy zaznaczyć do pokazania kolumnę Wariant.wariant2 5. Następnie należy Wcisnąć ikonę opcji Warianty znajdującą się na panelu ikon zatytułowanym Inne.
6. W nowo otwartym oknie konfiguracji wariantów należy za pomocą ikony zielonego plusa dodać wariant i nazwać go wg. potrzeb.
7. Następnie na zaznaczonym nowo utworzonym wariancie należy dodać subwariant za pomocą ikony dwóch zielonych plusów i nazwać go wg. potrzeb (subwariantów tworzymy tyle ile razy skopiowaliśmy wariantowaną pozycję).
Wariant38. Następnie przy subwariancie, który ma być domyślnie ustawionym należy kliknąć symbol zaznaczenia tak by zmienił kolor na zielony.
9. Po skonfigurowaniu wszystkich wariantów i subwariantów należy zamknąć okno konfiguracji wariantów.
10. W kolumnie wariant należy przy wariantowanych pozycjach wybrać, do jakiego wariantu i subwariantu ma zostać przyporządkowana dana pozycja.

 

Zakładanie i edycja katalogu własnego

Katalogi wlasne

 • Ikona 1 Dołóż otwiera okno definiowania katalogu własnego. W oknie tym można wpisać symbol katalogu, numer, nazwę (tytuł). Po kliknięciu na OK zatwierdzany wpisane dane.
 • Program automatycznie ustawia sie na nowo założonym katalogu własnym w widoku Przeglądanie katalogów.
 • Po kliknięciu w nazwę katalogu własnego lub w zakładkę Rozdziały przechodzimy do dalszego definiowania katalogu. Aktywna zakładka Rozdział. Z prawej strony okna mamy aktywne ikony: Założenia (wyświetla założenia do katalogu, rozdziału itd.), Edycja założeń 2 (wprowadzanie założeń dla rozdziału), Dołóż 1 (otwiera okno Definiowania rozdziału, w którym możemy wprowadzić tytuł nowego rozdziału katalogu własnego; po zatwierdzeniu i zamknięciu okna zostanie dopisany kolejny rozdział), Zmień 3 (otwiera okno Definiowania rozdziału, w którym możemy wprowadzić lub zmienić tytuł istniejącego/zaznaczonego rozdziału katalogu własnego; po zatwierdzeniu i zamknięciu okna zostanie dopisany lub zmieniony tytuł rozdziału), Usuń 4 (usuwa zaznaczony rozdział).
 • Po kliknięciu w nazwę rozdziału lub w zakładkę Tablice przechodzimy do dalszego definiowania katalogu. Aktywna zakładka Tablice. Z prawej strony okna mamy aktywne ikony: Opisy robót (wyświetla opisy robót dla tablicy i pozycji), Uwagi (wyświetla uwagi dla tablicy i pozycji), Założenia (wyświetla założenia do katalogu, rozdziału, tablicy itd.), Edycja opisów robót i uwag 5 (wprowadzanie opisów robót i uwag dla tablicy i pozycji), Dołóż (otwiera okno Definiowania tablicy, w którym możemy wprowadzić tytuł nowej tablicy katalogu własnego; po zatwierdzeniu i zamknięciu okna zostanie dopisana kolejna tablica), Zmień (otwiera okno Definiowania tablicy, w którym możemy wprowadzić lub zmienić tytuł istniejącej/zaznaczonej tablicy katalogu własnego; po zatwierdzeniu i zamknięciu okna zostanie dopisany lub zmieniony tytuł tablicy), Usuń (usuwa zaznaczona tablice).
 • Po kliknięciu w nazwę tablicy lub w zakładkę Kolumny przechodzimy do dalszego definiowania katalogu. Aktywna zakładka Kolumny. Z prawej strony okna mamy aktywne ikony: Opisy robót (wyświetla opisy robót dla tablicy i pozycji), Uwagi (wyświetla uwagi dla tablicy i pozycji), Założenia (wyświetla założenia do katalogu, rozdziału, tablicy itd.), Edycja opisów robót i uwag (wprowadzanie opisów robót i uwag dla tablicy i pozycji), RMS (wyświetla/zamyka okno nakładów), Dołóż (otwiera okno Definiowania kolumny, w którym możemy wprowadzić dane nowej kolumny katalogu własnego; po zatwierdzeniu i zamknięciu okna zostanie dopisana kolejna kolumna), Zmień (otwiera okno Definiowania kolumny, w którym możemy wprowadzić lub zmienić dane i nakłady RMS istniejącej/zaznaczonej kolumny katalogu własnego; po zatwierdzeniu i zamknięciu okna zostanie dopisana lub zmieniona kolumna), Usuń (usuwa zaznaczona kolumnę).
 • W zakładce Wersja katalogowa definiujemy nakłady RMS, jednostkę oraz wartości norm dla poszczególnych nakładów RMS.

Import cenników Sekocenbud po I kwartale 2012 w wersji ZUZIA10 starszej niż 10.05

Import cennika SEKOCENBUD RMS-MAX dla wersji ZUZIA starszej niż 10.05

 

 1. W dowolnym miejscu na dysku (np na Pulpicie) tworzymy katalog o nazwie baza.
  Nowy katalog 'baza'
 2. Z płyty CD kopiujemy plik IK_012012max.mdb znajdujący się w katalogu baza do utworzonego folderu (W przypadku posiadania wersji 9 programu ZUZIA należy przekopiować całą zawartość płyty CD).
 3. Zmieniamy nazwę skopiowanego pliku, usuwając z niej tylko i wyłącznie słowo max.
  Zmiana nazwy
 4. W Zuzi 10 uruchamiamy z zakładki Cenniki polecenie Import cenników z folderu
  Import z folderu
 5. Klikamy w przycisk Wybierz folder (ikona z żółtą kopertą) i wskazujemy utworzony wcześniej katalog.
  Wybór folderu
 6. Klikamy w przycisk Przeszukaj (ikona z lupą) i program wyświetli listę dostępnych cenników do zaimportowania.
  Import

Wycena i edycja kosztorysu

Wycena i edycja kosztorysu w programie ZUZIA

Tworzenie nowego kosztorysu

Tworzenie nowego kosztorysu w programie ZUZIA

Import cenników Sekocenbud pobranych ze strony internetowej producenta do programu ZUZIA w wersji starszej niż 11.05.

Aby zaimportować cenniki Sekocenbud pobrany ze strony internetowej producenta należy wykonać następujące czynności :

1. Zainstalować pobrany plik *.msi. Podczas instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację w której jest instalowany pobrany program gdyż informacja ta będzie niezbędna przy późniejszym imporcie cenników (domyślna lokalizacja proponowana przez instalator to: C:\Program Files\Sekocenbud\).
2. Uruchomić program Zuzia i przejść do zakładki Cenniki, wybrać opcję Import cenników z folderu (jak na poniższym zrzucie):
13. W oknie importu należy wskazać ścieżkę do folderu baza w katalogu, w którym został zainstalowany cennik:
24. Po wskazaniu lokalizacji, należy wybrać opcję „Przeszukaj”:
35. Po wykonaniu powyższej operacji zostanie wyświetlona zawartość importowanej bazy cenników.
6. Ustawiamy się na wierszu „Baza czynników produkcji RMS” lub na dowolnym cenniku i naciskamy przycisk „Wybierz”:
47. Po zakończeniu operacji importu zostanie wyświetlony informujący nas o tym komunikat. Po potwierdzeniu komunikatu można już korzystać z nowo zaimportowanych cenników.

Aktywacja klucza/opieki technicznej

Nowy klucz zabezpieczający działa przez okres 30 dni od pierwszego uruchomienia po tym okresie następuje zablokowanie działania programu. By program działa bezterminowo należy w ciągu 30 dni od zakupu przesłać „Formularz aktualizacji klucza sprzętowego”. To samo należy uczynić by aktywować nowo zakupioną Opiekę Techniczną lub aktualizację programu. O tym jak to zrobić opisano poniżej:

Po zainstalowaniu oprogramowania, należy uruchomić program ZUZIA i wejść w opcję Pomoc /klucz zabezpieczający /formularz do aktualizacji klucza.

ot1Na podstawie poprawnie wypełnionego formularza i zaksięgowanej na naszym koncie opłaty zwrotnie zostaną przesłane 3 kody odblokowujące (w przypadku wymiany klucza zabezpieczającego warunkiem wydania kodów odblokowujących jest zwrot starego klucza sprzętowego).

Kody odblokowujące należy wprowadzić w odpowiednie pola:

ot2

 

 

Uruchomienie programu ZUZIA8 na nowym kluczu KMM USB (64bity)

Zanim przystąpi się do jakichkolwiek działań należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.

W celu dokonania aktualizacji klucza sprzętowego należy wcześniej pobrać odpowiednie pliki ze strony internetowej www.zuzia.com.pl.

1. Z działu „Pobierz” wybieramy „Wersja Zuzia8

12. Pobieramy następujące plik: instalator Zuzia8.12 oraz plik wykonywalny Wersja 8 EXE do klucza KMM CIPHER.

23. Uruchamiamy instalator Zuzia8.12, następnie postępujemy zgodnie z poleceniami instalatora.

3Jeżeli nie zmienialiśmy domyślnego folderu instalacji to program zainstaluje nam się w katalogu: „C:\Program Files\Zuzia8”.


Uwaga!

Jeżeli posiadamy system MS Windows Vista lub nowszy program ZUZIA 8 należy instalować poza folderem C:\Program Files\. Można go zainstalować np. bezpośrednio w folderze C:\Zuzia8.

Jeżeli program ZUZIA 8 jest już zainstalowany można pominąć krok 3.


4. Następnie wykonujemy kolejno operacje:

 • Usuwamy plik Zuzia8.exe znajdujący się w katalogu C:\Program Files\Zuzia8.
 • W jego miejsce wgrywamy plik zuzia_kmm_8_13_cipher.exe.
 • Zmieniamy nazwę pliku zuzia_kmm_8_13_cipher.exe na Zuzia8.exe.
 • Wkładamy klucz do portu USB czekamy na zainstalowanie się sterowników (prawidłowo zainstalowany klucz świeci światłem ciągłym).

Jeżeli posiadany przez nas klucz nie został wcześniej zarejestrowany to w programie Zuzia8 z menu pomoc wybieramy klucz zabezpieczający i naciskamy przycisk formularz aktualizacji klucza. Wypełniamy formularz i wysyłamy go. Formularz może być wysłany pocztą e-mail (najszybsze rozwiązanie), faksem lub tradycyjną pocztą. By otrzymać kody aktualizacyjne nowego klucza USB musimy wcześniej odesłać stary klucz zabezpieczający do firmy Datacomp. Jeżeli tego nie zrobimy to program będzie działał przez 30 dni z pełną funkcjonalnością, po tym czasie zostanie zablokowany. Po otrzymaniu kodów aktualizacyjnych wpisujemy je w programie w menu pomoc – klucz zabezpieczający. Możemy już w pełni korzystać z programu ZUZIA 8.

Wczytanie ilości przedmiarowych z arkusza kalkulacyjnego

Początkowo musimy zdefiniować odpowiednio arkusz kalkulacyjny aby posiadał w swojej strukturze odpowiednio zdefiniowane kolumny tzn. „Obiekt, Opis, Obmiar, J. m.”

1

Kolejnym krokiem jest zapis zdefiniowanego arkusza do formatu CSV (rozdzielany przecinkami)

2

W programie Zuzia otwieramy okno związane z importem przedmiarów z programu metriCAD.

3

Szukamy pliku zapisanego w formacie CSV następnie otwieramy plik przedmiaru.

4

Wykorzystanie przedmiaru w kosztorysie polega zaznaczeniu obmiarów z wczytanego pliku…

5

… i przeniesieniu ich do zakładki Przedmiar w wybranej pozycji kosztorysowej.

6

Instalacja wersji sieciowej programu ZUZIA

Instalacja na serwerze:

 1. Na serwerze program ZUZIA powinien być zainstalowany w wersji (wersja sieciowa instalacja na serwerze).
 2. Na serwerze w przeglądarce internetowej proszę wpisać: localhost:1947.
 3. Z menu po lewej stronie wybieramy opcję Configuration.
 4. Przechodzimy na zakładkę Access to Remote License Managers i odznaczyć opcję Broadcast Search for Remote Licenses.
 5. W sekcji Specify Search Parameters wpisujemy ip serwera klucza HASP.
 6. Po wprowadzeniu zmian zapisujemy je wciskając przycisk Submit.
 7. Przechodzimy na zakładkę Users i w sekcji User Restrictions tworzymy listę użytkowników, którzy mają mieć dostęp do klucza.
 8. Zatwierdzamy zmiany Przyciskiem Submit
 9. Restartujemy usługę Santinel HASP Licence Manager.

 

* Czynności z punktów od 4 do 6 należy wykonać w przypadku instalacji klucza HASP na innym serwerze niż serwer programu ZUZIA.

* W przypadku 32bitowego systemu operacyjnego serwera programu ZUZIA należy podmienić plik Zuzia12.exe na plik z poniższego linku. (domyślna lokalizacja pliku exe to: C:\Program Files\Datacomp\Zuzia12\)

 SACC

Instalacja na kliencie:

 1. Na komputerach klientach powinna być wykonana instalacja programu ZUZIA (wersja sieciowa instalacja na kliencie).
 2. Na komputerach klientach w przeglądarce internetowej wpisujemy: localhost:1947 .
 3. Z menu po lewej stronie wybieramy opcję Configuration.
 4. Przechodzimy na zakładkę Access to Remote License Managers i odznaczamy opcję Broadcast Search for Remote Licenses.
 5. W sekcji Specify Search Parameters wpisujemy ip serwera klucza HASP.
 6. Po wprowadzeniu zmian zapisujemy je wciskając przycisk Submit.
 7. Na koniec resetujemy system.

 

* Do poprawnego działania programu wymagane jest odblokowanie portów 475 oraz 1947 dla protokołów TCP/UDP.

 

Pliki do pobrania:

 1. Sterownik klucza HASP do instalacji na stacjach klienckich
 2. Sterownik klucza HASP do instalacji na Windows Server 2012 R2
 3. Sterownik 32 bitowego klucza HASP
 4. Plik ZUZIA12.exe do podmiany na serwerze 32 bitowym

 

Usługi Serwisowe:

 1.  Usługi serwisowe

Konwersja kosztorysów do bieżącej wersji programu

Program ZUZIA potrafi odczytać pliki kosztorysów utworzone maksymalnie do dwóch wersji wstecz. W chwili gdy zajdzie potrzeba otwarcia kosztorysu utworzonego w starszej wersji programu ZUZIA (starszej niż dwie wcześniejsze wersje od aktualnie zainstalowanej), należy zainstalować pośrednią wersję programu ZUZIA. Instalatory programu są dostępne na stronie internetowej www.zuzia.com.pl . Od wersji 9 programu ZUZIA istnieje możliwość konwersji całego wskazanego folderu z plikami kosztorysów. Opcja ta jest dostępna w menu Narzędzia/Konwertuj kosztorysy.

konwertuj Z9W przypadku systemów ZUZIA 10 lub 11 opcja ta jest dostępna w zakładce Dane ogólne w dodatkowych opcjach grupy ikon Ogólne.

konwertuj Z11Po otwarciu okna wyboru należy wskazać folder do konwersji i wybrać pliki które chcemy skonwertować.

konwertuj Z11-2

Stała ilość nakładu w pozycji kosztorysowej

Podczas tworzenia kosztorysu w trakcie definiowania pozycji kosztorysowej może zaistnieć potrzeba uniezależnienie ilości nakładu od ilości przedmiarowej danej pozycji.

1Stałą ilość dla nakładu określa się w dolnej zakładce RMS w której ustawiamy się na odpowiednim nakładzie następnie prawy przycisk myszy uruchamia menu z którego istniej możliwość wyboru odpowiedniej opcji.

2Włączenie opcji „Stała ilość” skutkuje tym iż w danym nakładzie norma zostaje zastąpiona znacznikiem Ilość, natomiast wyliczany jest parametr ilość jednostkowa.

3Po zablokowaniu w danym nakładzie komórki norma istnieje możliwość definiowania ilości całkowitej danego nakładu. Należy przy tym pamiętać iż jest to ilość niezależna od przedmiaru całej pozycji kosztorysowej.

4Wyłączenie opcji odbywa się analogicznie jak jej włączenie. Ustawiamy się na nakładzie który jest zdefiniowany jako stała ilość następnie prawym przyciskiem myszy uruchamiamy menu w którym możemy odznaczyć opcje „Stała ilość”.

5Wyłączenie opcji „Stała ilość” skutkuje tym iż powracamy do normy nakładu która zostaje obliczona ze stosunku ilości całkowitej nakładu występującej w danej pozycji do ilości przedmiarowej pozycji kosztorysowej.

6

Pomoc w programie

W programie ZUZIA istnieje wbudowany plik pomocy ułatwiający rozpoczęcie pracy początkującym użytkownikom jak również znalezienie odpowiedzi na pytania związane z obsługą różnych funkcji programu.

pomocBy otworzyć plik pomocy programu należy kliknąć w symbol Z w górnym lewym rogu okna programu, a następnie wybrać opcję Pomoc i  kolejno Tematy pomocy.

tematy pomocyProgram posiada również bazę aktów prawnych związanych ze sporządzaniem dokumentacji kosztorysowej.

Wykaz aktów prawnychBy przejrzeć katalog aktów prawnych dołączonych do programu należy kliknąć w symbol Z w górnym lewym rogu okna programu, a następnie wybrać opcję Pomoc i  kolejno Akty prawne.

Akty prawne

Zakładki RMS i Przedmiar w pozycjach uproszczonej i szczegółowej

Zakładki RMS i Przedmiar w pozycjach uproszczonej i szczegółowej