Zuzia – Program do Kosztorysowania Robót Budowlanychnowoczesne kosztorysowanie

Oprogramowanie dla inżynierów - Datacomp

Nowości ZUZIA11 – nowoczesne kosztorysowanie

Maj 2015

Wersja 11.05.0

Nowe opcje programu:

1. Dodano (podczas wczytywania kosztorysu) usuwanie znacznika „Dodaj do pozycji z nakładów pomocniczych”.

2. Wprowadzono import cenników Sekocenbud On-line.

Automatyczny import zainstalowanych cenników Sekocenbud On-Line

3. Uzupełniono import cennika sprzętu wg dostawców z e-Sekocenbud.

4. Rozszerzono działanie funkcji Znajdź/zamień na przedmiary oraz wprowadzono nowy mechanizm wyszukiwania.

Nowy sposób przeszukiwania listy pozycji

5. Wprowadzono opcję nowego eksportu do Excela.  Jest dostępna z głównego menu.

Nowy eksport do Excela-Oferta_1

Eksport Excel – Oferta pozwala na przeniesienie danych z kosztorysu do pliku excel po wybraniu określonych parametrów.

Nowy eksport do Excela-Oferta_2

Raport eksportu po otwarciu w Excelu.

Nowy eksport do Excela-Oferta_3

 

Poprawiono następujące opcje programu:

Poprawiono błąd związany z usuwaniem autorów.
Poprawiono błąd, który wyskakiwał przy wyborze nakładu.
Wczytywanie plików z programu Norma, w których obmiary miały dwa poziomy sum częściowych.
Usunięto błąd przy usuwaniu nakładów o długich nazwach z bazy RMS.
W przypadku gdy nie da się wysłać raportu błędu przez web service, to jest próba wysłania raportu przez klienta pocztowego użytkownika.
Wprowadzono poprawkę dla opcji gdy użytkownik wykonywał „Import z Excela” nacisnął „Nie” przy komunikacie „Czy nadpisać plik?”.

Grudzień 2014

Wersja 11.04.0

Nowe opcje programu:

1. Możliwość tworzenia w zakładce Definiuj kosztorys, własnych szablonów układu kolumn.

11.4.0_Z_1

2. Wprowadzono możliwość sortowania zawartości zakładki Definiuj kosztorys. Sortowanie może odbywać się w ramach Kosztorysu, Rozdziału, Grupy lub Elementu.

11.4.0_Z_2

Sortowanie możliwe jest do wykonania wg wartości zawartych w kolumnach:
Opis robót, J.m., Ilość, Cena/Wart. jedn., Wartość, Kod indyw., STWiOR, R bezp., M bezp., S bezp., R narz., M narz., S narz.

4. Zmieniono sposób raportowania błędów w programie.

11.4.0_Z_3

Do bazy katalogów dodano i poprawiono następujące katalogi:

> KNR 9-08 – Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych STEINZEUG-KERAMO; Orgbud Serwis; wydanie II, 2014.
> KNR 9-26 – Zewnętrzne odwodnienie liniowe; Orgbud Serwis; wydanie I, 2013.

Poprawiono następujące opcje programu:

Wprowadzono poprawki do czytania plików zapisanych w formatach: *.xml, *.ath, *.kst, *.prd.
Poprawiono eksport do Excela (zmiana waluty w pliku *.xls, zgodnie z walutą przyjętą w kosztorysie).
Usunięto błąd związany z wydrukiem bardzo długich opisów pozycji, elementów, grup, rozdziałów i nakładów rzeczowych.
Poprawiono przenoszenie pozycji z cennika scalonego do pozycji uproszczonych w kosztorysie (przenoszenie opisów z cennika do notatki w pozycji).
Poprawiono błąd związany z przyjmowaniem pozycji z katalogu, które miały rozszerzoną numerację tablic, np.: KNRW 215/406a/1.
Usunięto błąd występujący przy pracy programu na uszkodzonym kluczu zabezpieczającym.
Poprawiono błąd związany ze scrollowaniem przy użyciu myszki o wysokiej czułości (duże DPI).
Poprawiono błąd przy wyświetlaniu walut już nieistniejących.
W eksporcie do plików *.xls poprawiono nazwę waluty na zgodną z zastosowaną w kosztorysie.

Wrzesień 2014

Wersja 11.03.1

 

Do bazy katalogów dodano i poprawiono następujące katalogi:

 > KNR DC-15  – Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w technologii firmy Frapol; Datacomp, Wydanie I, Kraków 2014

Poprawione:

 > KNR 13-05 – Roboty górnicze podziemne węgla kamiennego
 > ZKNR C2 – Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan Henkel Polska, Wydanie I, październik 2008

Poprawiono następujące opcje programu:

 – Poprawiono przenoszenie obmiarów z programu metriCAD. Obmiary dodatkowe przenosiły się podwójnie przy zwiniętym drzewku obmiarów.
 – Poprawiono błąd przy kopiowaniu elementów zawierających odwołania do ilości innych elementów, bądź pozycji.
 – Usunięto ograniczenie dla wpisywania kodu indywidualnego pozycji na zakładce Kod w Definiuj kosztorys.
 – Poprawiono wydruk długich kodów indywidualnych pozycji. Jeżeli był długi kod bez spacji to wychodził poza kolumnę i nakładał się na opis.
 – Usunięto błąd, który generował się po wciśnięciu przycisku F1 przy wysuniętym menu kontekstowym.
 – Zmieniono formę informowania użytkownika, że jest nowa wersja programu, a brak aktualnej opieki technicznej. Dawniej wyświetlało się okienko z komunikatem, a teraz jest to w formie żółtego paska pod wstążką.
 – Dodano możliwość pojedynczego nakładu alternatywnego, który może być niezależnie włączany.
 – Usunięto błąd podczas otwarcia kosztorysu, w którym brakowało cenników. Gdy nazwa cennika nie miała rozszerzenia (.mcn, .scn) przy próbie wskazania tego pliku przez użytkownika na dysku generował się raport błędów.
 – Poprawiono eksport kosztorysu z walutami do xml’a.
 – Poprawiono import plików *.kst.
 – Dodano opcję dzielenia pozycji w dowolnym miejscu.
 – Poprawiono błąd przy imporcie katalogu użytkownika.
 – Poprawiono import pozycji z podstawą w formacie KNZ-123.
 – Poprawiono błąd przy próbie wejścia do tabeli walut NBP przy ustawionym w systemie innym separatorze daty niż standardowy.
 – W dialogu do tworzenia odwołań do pozycji usunięto dodatkowe spacje przed i po operatorach '+’ i ’-’.
 – Przy wejściu do dialogu do tworzenia odwołań, pozycja bieżąca jest teraz wyświetlana w środku okienka.
 – Usunięto błąd, który generował się przy usuwaniu autorów w zakładce Dane ogólne.

Maj 2014

Wersja 11.03.0

 

 1. Wprowadzono możliwość określenia różnych walut dla nakładów w kosztorysie. W konfiguracji określamy z jakich walut chcemy korzystać podczas pracy  z kosztorysem. Po wybraniu opcji Kosztorys/Waluty możemy je zdefiniować. Aktualny kurs jest podczytywany automatycznie z tabeli NBP. Kolumny z rodzajem waluty oraz jej kursem są wyświetlane w zakładkach Materiały i Sprzęt.Waluty1
 2. Dodano opcję umożliwiającą przeniesienie nazwy nakładów do opisu pozycji przez doklejenie ich na końcu opisu pozycji. Opcja jest wywoływana w menu kontekstowym w zakładce RMS gdy stoimy na nakładzie, którego nazwę chcemy dokleić.Nazwa do opisu pozycji
 3. W harmonogramie dołożono opcję pozwalającą określić na wykresie ścieżkę krytyczną.Harmonogram

Styczeń 2014

Wersja 11.02.0

 1. Opcja Kosztorys bazowy Kosztorys bazowy.
  Po kliknięciu w ikonę Ustaw kosztorys bazowy wskazujemy kosztorys, z którego podczytywane są ustawienia, ceny itp.Kosztorys bazowy
 2. System M-Files jest w pełni zintegrowanym systemem klasy ECM do zarządzania dokumentacją i procesami w firmie. M-Files pozwala na konfiguracje dowolnego obiegu dokumentów pod każdy profil funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyznacznikiem nowoczesności systemu jest jego skalowalność i konfigurowalność, która opiera się o efektywne wykorzystanie metadanych a więc właściwości opisujących dokumenty i inne obiekty w systemie. Integracja systemu M-Files z programem ZUZIA pozwoli na usprawnienie zarządzania dokumentacja i danymi związanymi z procesami przedmiarowania i kosztorysowania. Pliki z programu ZUZIA zapisane w magazynie dokumentów M-Files są kontrolowane przez system M-Files w zakresie uprawnień dostępu, pracy na pliku tylko przez jednego użytkownika oraz historii zmian. Dodatkowo zapisane dane na serwerze mogą być archiwizowane przy pomocy narzędzi M-Files do wykonywania kopi zapasowych. Integracja M-Files z ZUZIA zapewnia spójność danych pomiędzy tymi środowiskami.
 3. W zakładce Dane ogólne dołożono opcję definiowania wskaźników techniczno-ekonomicznych: kubatura, powierzchnia użytkowa, itp.
  Wskazniki
 4. Dołożono funkcję cofnij dla harmonogramu.
 5. Zaktualizowano tablicę konwersji dla cenników Bistyp.
 6. Poprawiono import cenników Sekocenbud.
 7. Wprowadzono nowy sposób powiadamiania użytkownika o nowej wersji programu.
  Aktualizacja
 8. Poprawiono import kosztorysów z obcych formatów plików.
 9. W wydrukach formuły II zmieniono opis kolumny „Cena jednostkowa” na „Wyliczona wartość jednostkowa”.
 10. Usunięto drukowanie stawki r-g w tabeli elementów scalonych przy zaznaczonej opcji „Bez cen i wartości”.
 11. Dodano moduł współpracy z czytnikami ekranowymi, ułatwiający osobom niewidomym i słabowidzącym pracę z komputerem. Moduł działa automatycznie gdy wykryje w systemie zainstalowany program wspomagajacy pracę osób nieiwdomym i słabowidzącym.

 

Listopad 2013

Wersja 11.01.1

Nowe opcje programu:

Do bazy katalogów dodano następujące katalogi:

   • KNR DC-20  Okładziny z płytek ceramicznych w systemie Mapei
   • KNR DC-21  Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne Mapei

 

Wrzesień 2013

Wersja 11.01.0

Nowe opcje programu:

   1. W zakładce Definiuj kosztorys w grupie ikon Edycja dodano opcję Ustaw kolor . Opcja odznacza kolorystycznie wskazane rozdziały/grupy/elementy.
   2. Dodano opcję Szybki filtr  . W opcji tej poprzez wskazanie ciągu znaków następuje zawężenie pola szukania dla kolumny Opis robót w zakładce Definiuj kosztorys. 
   3. W oknie Przeglądania katalogów dodano wyświetlanie opisów do rozdziałów, tablic, kolumn. Opisy pokazują się na etykiecie, po najechaniu myszką na pierwszą kolumnę w pierwszym wierszu.
   4. Dodano obsługę podstaw katalogowych w formacie KNR 2-02.
   5. Podczas odczytywania pliku z hasłami do danych, cenników i ustawień ze starszych wersji programu nowe ścieżki są ustawiane jako domyślne. Dane zapisane w starym pliku psd są zapisywane do kopii. Użytkownik ma możliwość przywrócenia z tego pliku wcześniejszych ścieżek w konfiguracji.
   6. Wydruki:
    •  Dla harmonogramu dodano wydruk Planu do spisu treści w raporcie wydruków.
    • Do wydruku spisu treści dodano opcję Uwzględnij pozycje na spisie treści. Po jej wyłączeniu na spisie treści nie drukują się pozycje (tylko elementy/grupy/rozdziały).
    • W ustawieniach wydruku dodano opcję Łamanie strony w dowolnym miejscu. Po zaznaczeniu opcji podział raportu wydruku nastąpi pod koniec strony  bez względu na zakres tematyczny drukowanej informacji.
   7. Zakładka Harmonogram
    • Dodano możliwość zablokowania pierwszego wiersza na zakładce Harmonogram – widok Zadania.
    • Usunięto globalną ilość r-g z okna generowania i konfiguracji harmonogramu.
    • Usunięto ograniczenie na ilość pracowników w oknie generowania i konfiguracji harmonogramu.
   8. Dodano opcję konwersji wielu cenników.
   9. Rozdzielono ustawienie zaokrąglenia końcowej kwoty kosztorysu na zaokrąglenie wartości netto i brutto. Zaokrąglenia dla obu wartości są ustalane niezależnie.
   10. Zmieniono wyświetlanie rusztowań w kolumnie Info. Zrezygnowano z wyświetlania kolejnych numerów na rzecz wyświetlania numerów liczby porządkowej Lp.
   11. Do bazy katalogów dodano i poprawiono następujące katalogi:
    • KNR EM1 – Okablowanie strukturalne EmiterNet, Emiter Sp. z o.o., wydanie I, Katowice 2012 r.

 

 

 

 

Lipiec 2013

Wersja 11.0.0

Nowe opcje programu:

 

         1. Harmonogram – nowy moduł w programie, który pozwala na utworzenie harmonogramu robót na podstawie bieżącego kosztorysu.
         2. Grupowanie katalogów nakładów rzeczowych – możliwość tworzenia własnych grup oraz umieszczania w nich wskazanych katalogów. Z poziomu Zarządzania katalogami dokonujemy podziału na grupy.

          ZUZIA11- nowoczesne kosztorysowanie

         3. Ulepszony sposób wyświetlania i obsługi bazy katalogowej, z możliwością zawężania widoku do wybranej grupy.
         4. Możliwość kopiowania założeń do katalogów nakładów rzeczowych.
         5. ZUZIA11- nowoczesne kosztorysowanieW oknie przeliczania kosztorysu złożonego dołożona została możliwość zdefiniowania różnych cenników w rozdziałach.
         6. Dołożono możliwość nadania statusu liczenia nakładów pomocniczych od nakładu podstawowego na poziomie pozycji kosztorysowej, nie tylko z poziomu zestawienia.
         7. Dodatkowe opcje w oknie przeglądania bazy i cenników nakładów rzeczowych:
          – możliwość zawężenia widoku do nakładów własnych
          – sortowanie widoku po nazwie (alfabetycznie) lub po cenie (rosnąco lub malejąco).
         8. Zestawienie robocizny – możliwość zdefiniowania rabatu od stawki robocizny.
         9. Zestawienia nakładów rzeczowych (robocizna, materiały, sprzęt) – nowa opcja, która pozwala na zamianę kilku zaznaczonych nakładów na jeden wskazany przez użytkownika (scalanie nakładów rzeczowych).
         10. Edycja jednostek miar.
         11. Zakładka Przedmiar:
          – komentarz w wierszu przedmiaru – zapisywany w klamrach {komentarz}
          – możliwość ustawienia kotwicy w wierszu przedmiarowym.
         12. Wydruki:
          – nowe wydruki kosztorysu i tabeli elementów scalonych
          – możliwość wydrukowania 0 w ilości oraz normie
          – zestawienia nakładów rzeczowych – możliwość wydrukowania kolumny z numerami pozycji kosztorysowych, w których dany nakład występuje
          – możliwość wydrukowania szczegółowej listy  dodatków w podsumowaniach rozdziałów i kosztorysu
          – możliwość wykonania wydruku (przedmiar, kosztorys) zaznaczonego fragmentu kosztorysu
          – kolorowy wydruk statystyki
         13. Nowy podgląd wydruku – aktywny spis treści w formie rozwijalnego drzewa.
         14. Połączenie opcji import z opcją otwórz dla plików z innych programów.
         15. Import cenników uproszczonych z plików formatu *.mdb.
         16. Wybór formuły liczenia w zakładce Narzuty.
         17. Konfiguracja programu – możliwość wyboru automatycznej renumeracji od wybranego numeru.
         18. Zakładka Definiuj kosztorys – w widoku dołożono kolumny R, M i S (wartości bezpośrednie i z narzutami).
         19. W oknie dialogowym Otwórz dołożono możliwość wyboru kilku plików jednocześnie.

Do bazy katalogów dodano i poprawiono następujące katalogi:

Katalog

Tytuł

POPRAWIONE

4

KNR 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna

5

KNR 7-24 Urządzenia i instalacje chłodnicze

6

KNR DC-11 Termo Organika EST DOM

7

KNR 9-21 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą

8

KNR 7-29 Badania nieniszczące montażowych złączy spawanych

9

KNR DC-12 Linie światłowodowe FCA

10

KNR 0-15 Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05

11

KNNR 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

12

KNNRS 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

13

KSNR 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

14

KNR 2-11 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

15

KNR 2-02 Konstrukcje budowlane

16

KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane

17

KNR 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

18

KNR DC -19 Roboty budowlane w systemie MAPEI

19

KNR 0-20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI

20

KNRW 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne

21

KNR 13-04 Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego

22

KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane

23

KNRW 4-01 Roboty remontowe budowlane