Zuzia – Program do Kosztorysowania Robót Budowlanychnowoczesne kosztorysowanie

Oprogramowanie dla inżynierów - Datacomp

Nowości ZUZIA11 – nowoczesne kosztorysowanie

Maj 2015

Wersja 11.05.0

Nowe opcje programu:

1. Dodano (podczas wczytywania kosztorysu) usuwanie znacznika “Dodaj do pozycji z nakładów pomocniczych”.

2. Wprowadzono import cenników Sekocenbud On-line.

Automatyczny import zainstalowanych cenników Sekocenbud On-Line

3. Uzupełniono import cennika sprzętu wg dostawców z e-Sekocenbud.

4. Rozszerzono działanie funkcji Znajdź/zamień na przedmiary oraz wprowadzono nowy mechanizm wyszukiwania.

Nowy sposób przeszukiwania listy pozycji

5. Wprowadzono opcję nowego eksportu do Excela.  Jest dostępna z głównego menu.

Nowy eksport do Excela-Oferta_1

Eksport Excel – Oferta pozwala na przeniesienie danych z kosztorysu do pliku excel po wybraniu określonych parametrów.

Nowy eksport do Excela-Oferta_2

Raport eksportu po otwarciu w Excelu.

Nowy eksport do Excela-Oferta_3

 

Poprawiono następujące opcje programu:

Poprawiono błąd związany z usuwaniem autorów.
Poprawiono błąd, który wyskakiwał przy wyborze nakładu.
Wczytywanie plików z programu Norma, w których obmiary miały dwa poziomy sum częściowych.
Usunięto błąd przy usuwaniu nakładów o długich nazwach z bazy RMS.
W przypadku gdy nie da się wysłać raportu błędu przez web service, to jest próba wysłania raportu przez klienta pocztowego użytkownika.
Wprowadzono poprawkę dla opcji gdy użytkownik wykonywał “Import z Excela” nacisnął “Nie” przy komunikacie “Czy nadpisać plik?”.

Grudzień 2014

Wersja 11.04.0

Nowe opcje programu:

1. Możliwość tworzenia w zakładce Definiuj kosztorys, własnych szablonów układu kolumn.

11.4.0_Z_1

2. Wprowadzono możliwość sortowania zawartości zakładki Definiuj kosztorys. Sortowanie może odbywać się w ramach Kosztorysu, Rozdziału, Grupy lub Elementu.

11.4.0_Z_2

Sortowanie możliwe jest do wykonania wg wartości zawartych w kolumnach:
Opis robót, J.m., Ilość, Cena/Wart. jedn., Wartość, Kod indyw., STWiOR, R bezp., M bezp., S bezp., R narz., M narz., S narz.

4. Zmieniono sposób raportowania błędów w programie.

11.4.0_Z_3

Do bazy katalogów dodano i poprawiono następujące katalogi:

>KNR 9-08 – Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych STEINZEUG-KERAMO; Orgbud Serwis; wydanie II, 2014.
>KNR 9-26 – Zewnętrzne odwodnienie liniowe; Orgbud Serwis; wydanie I, 2013.

Poprawiono następujące opcje programu:

Wprowadzono poprawki do czytania plików zapisanych w formatach: *.xml, *.ath, *.kst, *.prd.
Poprawiono eksport do Excela (zmiana waluty w pliku *.xls, zgodnie z walutą przyjętą w kosztorysie).
Usunięto błąd związany z wydrukiem bardzo długich opisów pozycji, elementów, grup, rozdziałów i nakładów rzeczowych.
Poprawiono przenoszenie pozycji z cennika scalonego do pozycji uproszczonych w kosztorysie (przenoszenie opisów z cennika do notatki w pozycji).
Poprawiono błąd związany z przyjmowaniem pozycji z katalogu, które miały rozszerzoną numerację tablic, np.: KNRW 215/406a/1.
Usunięto błąd występujący przy pracy programu na uszkodzonym kluczu zabezpieczającym.
Poprawiono błąd związany ze scrollowaniem przy użyciu myszki o wysokiej czułości (duże DPI).
Poprawiono błąd przy wyświetlaniu walut już nieistniejących.
W eksporcie do plików *.xls poprawiono nazwę waluty na zgodną z zastosowaną w kosztorysie.

Wrzesień 2014

Wersja 11.03.1

 

Do bazy katalogów dodano i poprawiono następujące katalogi:

 >KNR DC-15  – Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w technologii firmy Frapol; Datacomp, Wydanie I, Kraków 2014

Poprawione:

 >KNR 13-05 – Roboty górnicze podziemne węgla kamiennego
 >ZKNR C2 – Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan Henkel Polska, Wydanie I, październik 2008

Poprawiono następujące opcje programu:

 –Poprawiono przenoszenie obmiarów z programu metriCAD. Obmiary dodatkowe przenosiły się podwójnie przy zwiniętym drzewku obmiarów.
 –Poprawiono błąd przy kopiowaniu elementów zawierających odwołania do ilości innych elementów, bądź pozycji.
 –Usunięto ograniczenie dla wpisywania kodu indywidualnego pozycji na zakładce Kod w Definiuj kosztorys.
 –Poprawiono wydruk długich kodów indywidualnych pozycji. Jeżeli był długi kod bez spacji to wychodził poza kolumnę i nakładał się na opis.
 –Usunięto błąd, który generował się po wciśnięciu przycisku F1 przy wysuniętym menu kontekstowym.
 –Zmieniono formę informowania użytkownika, że jest nowa wersja programu, a brak aktualnej opieki technicznej. Dawniej wyświetlało się okienko z komunikatem, a teraz jest to w formie żółtego paska pod wstążką.
 –Dodano możliwość pojedynczego nakładu alternatywnego, który może być niezależnie włączany.
 –Usunięto błąd podczas otwarcia kosztorysu, w którym brakowało cenników. Gdy nazwa cennika nie miała rozszerzenia (.mcn, .scn) przy próbie wskazania tego pliku przez użytkownika na dysku generował się raport błędów.
 –Poprawiono eksport kosztorysu z walutami do xml’a.
 –Poprawiono import plików *.kst.
 –Dodano opcję dzielenia pozycji w dowolnym miejscu.
 –Poprawiono błąd przy imporcie katalogu użytkownika.
 –Poprawiono import pozycji z podstawą w formacie KNZ-123.
 –Poprawiono błąd przy próbie wejścia do tabeli walut NBP przy ustawionym w systemie innym separatorze daty niż standardowy.
 –W dialogu do tworzenia odwołań do pozycji usunięto dodatkowe spacje przed i po operatorach ‘+’ i ‘-‘.
 –Przy wejściu do dialogu do tworzenia odwołań, pozycja bieżąca jest teraz wyświetlana w środku okienka.
 –Usunięto błąd, który generował się przy usuwaniu autorów w zakładce Dane ogólne.

Maj 2014

Wersja 11.03.0

 

 1. Wprowadzono możliwość określenia różnych walut dla nakładów w kosztorysie. W konfiguracji określamy z jakich walut chcemy korzystać podczas pracy  z kosztorysem. Po wybraniu opcji Kosztorys/Waluty możemy je zdefiniować. Aktualny kurs jest podczytywany automatycznie z tabeli NBP. Kolumny z rodzajem waluty oraz jej kursem są wyświetlane w zakładkach Materiały i Sprzęt.Waluty1
 2. Dodano opcję umożliwiającą przeniesienie nazwy nakładów do opisu pozycji przez doklejenie ich na końcu opisu pozycji. Opcja jest wywoływana w menu kontekstowym w zakładce RMS gdy stoimy na nakładzie, którego nazwę chcemy dokleić.Nazwa do opisu pozycji
 3. W harmonogramie dołożono opcję pozwalającą określić na wykresie ścieżkę krytyczną.Harmonogram

Styczeń 2014

Wersja 11.02.0

 1. Opcja Kosztorys bazowy Kosztorys bazowy.
  Po kliknięciu w ikonę Ustaw kosztorys bazowy wskazujemy kosztorys, z którego podczytywane są ustawienia, ceny itp.Kosztorys bazowy
 2. System M-Files jest w pełni zintegrowanym systemem klasy ECM do zarządzania dokumentacją i procesami w firmie. M-Files pozwala na konfiguracje dowolnego obiegu dokumentów pod każdy profil funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyznacznikiem nowoczesności systemu jest jego skalowalność i konfigurowalność, która opiera się o efektywne wykorzystanie metadanych a więc właściwości opisujących dokumenty i inne obiekty w systemie. Integracja systemu M-Files z programem ZUZIA pozwoli na usprawnienie zarządzania dokumentacja i danymi związanymi z procesami przedmiarowania i kosztorysowania. Pliki z programu ZUZIA zapisane w magazynie dokumentów M-Files są kontrolowane przez system M-Files w zakresie uprawnień dostępu, pracy na pliku tylko przez jednego użytkownika oraz historii zmian. Dodatkowo zapisane dane na serwerze mogą być archiwizowane przy pomocy narzędzi M-Files do wykonywania kopi zapasowych. Integracja M-Files z ZUZIA zapewnia spójność danych pomiędzy tymi środowiskami.
 3. W zakładce Dane ogólne dołożono opcję definiowania wskaźników techniczno-ekonomicznych: kubatura, powierzchnia użytkowa, itp.
  Wskazniki
 4. Dołożono funkcję cofnij dla harmonogramu.
 5. Zaktualizowano tablicę konwersji dla cenników Bistyp.
 6. Poprawiono import cenników Sekocenbud.
 7. Wprowadzono nowy sposób powiadamiania użytkownika o nowej wersji programu.
  Aktualizacja
 8. Poprawiono import kosztorysów z obcych formatów plików.
 9. W wydrukach formuły II zmieniono opis kolumny „Cena jednostkowa” na „Wyliczona wartość jednostkowa”.
 10. Usunięto drukowanie stawki r-g w tabeli elementów scalonych przy zaznaczonej opcji „Bez cen i wartości”.
 11. Dodano moduł współpracy z czytnikami ekranowymi, ułatwiający osobom niewidomym i słabowidzącym pracę z komputerem. Moduł działa automatycznie gdy wykryje w systemie zainstalowany program wspomagajacy pracę osób nieiwdomym i słabowidzącym.

 

Listopad 2013

Wersja 11.01.1

Nowe opcje programu:

Do bazy katalogów dodano następujące katalogi:

   • KNR DC-20  Okładziny z płytek ceramicznych w systemie Mapei
   • KNR DC-21  Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne Mapei

 

Wrzesień 2013

Wersja 11.01.0

Nowe opcje programu:

   1. W zakładce Definiuj kosztorys w grupie ikon Edycja dodano opcję Ustaw kolor . Opcja odznacza kolorystycznie wskazane rozdziały/grupy/elementy.
   2. Dodano opcję Szybki filtr  . W opcji tej poprzez wskazanie ciągu znaków następuje zawężenie pola szukania dla kolumny Opis robót w zakładce Definiuj kosztorys. 
   3. W oknie Przeglądania katalogów dodano wyświetlanie opisów do rozdziałów, tablic, kolumn. Opisy pokazują się na etykiecie, po najechaniu myszką na pierwszą kolumnę w pierwszym wierszu.
   4. Dodano obsługę podstaw katalogowych w formacie KNR 2-02.
   5. Podczas odczytywania pliku z hasłami do danych, cenników i ustawień ze starszych wersji programu nowe ścieżki są ustawiane jako domyślne. Dane zapisane w starym pliku psd są zapisywane do kopii. Użytkownik ma możliwość przywrócenia z tego pliku wcześniejszych ścieżek w konfiguracji.
   6. Wydruki:
    •  Dla harmonogramu dodano wydruk Planu do spisu treści w raporcie wydruków.
    • Do wydruku spisu treści dodano opcję Uwzględnij pozycje na spisie treści. Po jej wyłączeniu na spisie treści nie drukują się pozycje (tylko elementy/grupy/rozdziały).
    • W ustawieniach wydruku dodano opcję Łamanie strony w dowolnym miejscu. Po zaznaczeniu opcji podział raportu wydruku nastąpi pod koniec strony  bez względu na zakres tematyczny drukowanej informacji.
   7. Zakładka Harmonogram
    • Dodano możliwość zablokowania pierwszego wiersza na zakładce Harmonogram – widok Zadania.
    • Usunięto globalną ilość r-g z okna generowania i konfiguracji harmonogramu.
    • Usunięto ograniczenie na ilość pracowników w oknie generowania i konfiguracji harmonogramu.
   8. Dodano opcję konwersji wielu cenników.
   9. Rozdzielono ustawienie zaokrąglenia końcowej kwoty kosztorysu na zaokrąglenie wartości netto i brutto. Zaokrąglenia dla obu wartości są ustalane niezależnie.
   10. Zmieniono wyświetlanie rusztowań w kolumnie Info. Zrezygnowano z wyświetlania kolejnych numerów na rzecz wyświetlania numerów liczby porządkowej Lp.
   11. Do bazy katalogów dodano i poprawiono następujące katalogi:
    • KNR EM1 – Okablowanie strukturalne EmiterNet, Emiter Sp. z o.o., wydanie I, Katowice 2012 r.

 

 

 

 

Lipiec 2013

Wersja 11.0.0

Nowe opcje programu:

 

         1. Harmonogram – nowy moduł w programie, który pozwala na utworzenie harmonogramu robót na podstawie bieżącego kosztorysu.
         2. Grupowanie katalogów nakładów rzeczowych – możliwość tworzenia własnych grup oraz umieszczania w nich wskazanych katalogów. Z poziomu Zarządzania katalogami dokonujemy podziału na grupy.

          ZUZIA11- nowoczesne kosztorysowanie

         3. Ulepszony sposób wyświetlania i obsługi bazy katalogowej, z możliwością zawężania widoku do wybranej grupy.
         4. Możliwość kopiowania założeń do katalogów nakładów rzeczowych.
         5. ZUZIA11- nowoczesne kosztorysowanieW oknie przeliczania kosztorysu złożonego dołożona została możliwość zdefiniowania różnych cenników w rozdziałach.
         6. Dołożono możliwość nadania statusu liczenia nakładów pomocniczych od nakładu podstawowego na poziomie pozycji kosztorysowej, nie tylko z poziomu zestawienia.
         7. Dodatkowe opcje w oknie przeglądania bazy i cenników nakładów rzeczowych:
          – możliwość zawężenia widoku do nakładów własnych
          – sortowanie widoku po nazwie (alfabetycznie) lub po cenie (rosnąco lub malejąco).
         8. Zestawienie robocizny – możliwość zdefiniowania rabatu od stawki robocizny.
         9. Zestawienia nakładów rzeczowych (robocizna, materiały, sprzęt) – nowa opcja, która pozwala na zamianę kilku zaznaczonych nakładów na jeden wskazany przez użytkownika (scalanie nakładów rzeczowych).
         10. Edycja jednostek miar.
         11. Zakładka Przedmiar:
          – komentarz w wierszu przedmiaru – zapisywany w klamrach {komentarz}
          – możliwość ustawienia kotwicy w wierszu przedmiarowym.
         12. Wydruki:
          – nowe wydruki kosztorysu i tabeli elementów scalonych
          – możliwość wydrukowania 0 w ilości oraz normie
          – zestawienia nakładów rzeczowych – możliwość wydrukowania kolumny z numerami pozycji kosztorysowych, w których dany nakład występuje
          – możliwość wydrukowania szczegółowej listy  dodatków w podsumowaniach rozdziałów i kosztorysu
          – możliwość wykonania wydruku (przedmiar, kosztorys) zaznaczonego fragmentu kosztorysu
          – kolorowy wydruk statystyki
         13. Nowy podgląd wydruku – aktywny spis treści w formie rozwijalnego drzewa.
         14. Połączenie opcji import z opcją otwórz dla plików z innych programów.
         15. Import cenników uproszczonych z plików formatu *.mdb.
         16. Wybór formuły liczenia w zakładce Narzuty.
         17. Konfiguracja programu – możliwość wyboru automatycznej renumeracji od wybranego numeru.
         18. Zakładka Definiuj kosztorys – w widoku dołożono kolumny R, M i S (wartości bezpośrednie i z narzutami).
         19. W oknie dialogowym Otwórz dołożono możliwość wyboru kilku plików jednocześnie.

Do bazy katalogów dodano i poprawiono następujące katalogi:

Katalog

Tytuł

POPRAWIONE

4

KNR 2-20Zewnętrzna sieć cieplna

5

KNR 7-24Urządzenia i instalacje chłodnicze

6

KNR DC-11Termo Organika EST DOM

7

KNR 9-21Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą

8

KNR 7-29Badania nieniszczące montażowych złączy spawanych

9

KNR DC-12Linie światłowodowe FCA

10

KNR 0-15Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05

11

KNNR 10Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

12

KNNRS 10Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

13

KSNR 10Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

14

KNR 2-11Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

15

KNR 2-02Konstrukcje budowlane

16

KNR 4-01Roboty remontowe budowlane

17

KNR 2-18Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

18

KNR DC -19Roboty budowlane w systemie MAPEI

19

KNR 0-20Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI

20

KNRW 7-12Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne

21

KNR 13-04Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego

22

KNNRW 3Roboty remontowe ogólnobudowlane

23

KNRW 4-01Roboty remontowe budowlane